Alles van Voorthuizen
Bekijk de agenda

Gemeenteberichten Voorthuizen week 11

Gemeenteberichten Voorthuizen week 11
Voorthuizen Geplaatst 18 maart 2019

Gemeenteberichten voor Voorthuizen week 11 - 16 maart 2019

Gemeenteberichten Voorthuizen

Vergunningverlening Vuurwerkbesluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij besloten hebben een ontbrandingstoestemming ingevolgde het Vuurwerkbesluit te verlenen aan Wagenvoort Vuurwerk BV uit Wapenveld, voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk en het bouwen, installeren en verwijderen daarvan op 26 april 2019 vanaf de sportvelden gelegen aan de Roelenengweg 27 te Voorthuizen. Aan de toestemming zijn voorschriften verbonden.

Conform het Vuurwerkbesluit heeft de Burgemeester van de gemeente Barneveld verklaard geen bezwaar te hebben tegen het tot ontbranding brengen van het vuurwerk.

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen bezwaar tegen het besluit vóór 24 april 2019. Meer informatie hierover is vermeld aan het slot van het besluit zelf.

Wilt u meer weten?

Bel Omgevingsdienst Regio Arnhem, mevrouw A. Zaat telefoonnummer 026 377 1618.
===============================================================

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Hoofdontsluitingsweg Voorthuizen-Zuid

De raad heeft op 6 maart 2019 het bestemmingsplan Hoofdontsluitingsweg Voorthuizen-Zuid gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. Dit plan voorziet in een nieuw gedeelte van de Holzenboschlaan, de hoofdontsluitingsweg tussen de Baron van Nagellstraat en de Zeumerseweg aan de zuidzijde van de kern Voorthuizen. Verder maakt het bestemmingsplan de bouw van maximaal zeven woningen mogelijk.

De wijzigingen van het ontwerp zijn verwerkt in het bestemmingsplan. De wijzigingen ten opzichte van het ontwerp zijn opgesomd in de Staat van Wijzigingen, die is gevoegd bij de ter inzage liggende stukken.

Het plan ligt van 15 maart tot en met 26 april 2019 ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving (Raadhuisplein 2).

U vindt de officiële bekendmaking via https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bekendmakingen/.
Daarnaast is het plan in te zien op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0203.1402-0003
De bronbestanden zijn beschikbaar via: http://gis.barneveld.nl/plannen/NL.IMRO.0203.1402-/NL.IMRO.0203.1402-0003
(Mochten bovenstaande links niet werken, wilt u het dan melden bij rodigitaal@barneveld.nl)?

Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren brachten, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). U kunt ook beroep instellen indien u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was een zienswijze naar voren te brengen. In het beroepschrift moet u gemotiveerd aangeven waarom u het niet eens bent met de beslissingen, en, indien van toepassing, waarom u destijds geen zienswijze naar voren heeft kunnen brengen. Wat betreft de wijzigingen die de raad bij de vaststelling heeft aangebracht, kan een belanghebbende beroep instellen ongeacht of hij eerder een zienswijze naar voren bracht.

Ook kan tijdens deze periode een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de genoemde Afdeling bestuursrechtspraak.
De Raad van State stuurt u bericht over het griffierecht dat u moet betalen voor het behandelen van uw beroepschrift en eventueel uw verzoek om voorlopige voorziening.
Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld.
===============================================================

Wet geluidhinder Blankensgoed-Noord

Het college van Barneveld deelt mee dat bij besluit van 23 januari 2019 op grond van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde voor het wegverkeerslawaai is vastgesteld voor het perceel Rubensstraat 28 in Voorthuizen en de omliggende gronden. Het betreft gronden aan de oostkant van de Rubensstraat welke gelegen zijn tussen de Hoevelakense beek en de toekomstige noordelijke rondweg. Meer informatie hierover vindt u in een afzonderlijke publicatie.

De stukken met betrekking tot de hogere waarde liggen van 15 maart tot en met 26 april 2019 ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving (Raadhuisplein 2).
U vindt de officiële bekendmaking via https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bekendmakingen/.
Er zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

Op grond van artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit geen beroep worden ingesteld, behoudens door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht. In het beroepschrift moet u gemotiveerd aangeven waarom u destijds geen zienswijze naar voren heeft kunnen brengen en waarom u het niet eens bent met de beslissing. Uw beroepschrift moet binnen de genoemde termijn zijn ingediend bij de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

Ook kan tijdens deze periode een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de genoemde Afdeling bestuursrechtspraak.
De Raad van State stuurt u bericht over het griffierecht dat u moet betalen voor het behandelen van uw beroepschrift en eventueel uw verzoek om voorlopige voorziening.
===============================================================

Vaststelling bestemmingsplan Blankensgoed-Noord

De raad heeft op 6 maart 2019 het bestemmingsplan Blankensgoed-Noord vastgesteld. Dit plan voorziet in het mogelijk maken van de toevoeging van maximaal 40 woningen op de gronden aan de oostkant van de Rubensstraat (ter hoogte van nr. 28) tussen de Hoevelakense beek en de toekomstige noordelijke rondweg te Voorthuizen.

Van 15 maart tot en met 26 april 2019 ligt het bestemmingsplan Blankensgoed-Noord ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving (Raadhuisplein 2).

U vindt de officiële bekendmaking via https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bekendmakingen/.
Daarnaast is het plan in te zien op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0203.1418-0002
De bronbestanden zijn beschikbaar via: http://gis.barneveld.nl/plannen/NL.IMRO.0203.1418-/NL.IMRO.0203.1418-0002 (Mochten bovenstaande links niet werken, wilt u het dan melden bij rodigitaal@barneveld.nl)?

Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren brachten, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). U kunt ook beroep instellen indien u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was een zienswijze naar voren te brengen. In het beroepschrift moet u gemotiveerd aangeven waarom u het niet eens bent met de beslissingen, en, indien van toepassing, waarom u destijds geen zienswijze naar voren heeft kunnen brengen.

Ook kan tijdens deze periode een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de genoemde Afdeling bestuursrechtspraak.
De Raad van State stuurt u bericht over het griffierecht dat u moet betalen voor het behandelen van uw beroepschrift en eventueel uw verzoek om voorlopige voorziening.
Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld.
===============================================================

Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens rommelmarkt van de Hervormde Gemeente in Voorthuizen

Gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

  • overwegende dat op 31 augustus 2019 van 9:00 tot 15:00 aan de Kerkstraat in Voorthuizen een rommelmarkt wordt georganiseerd;
  • dat het in het kader van de verkeersveiligheid noodzakelijk is op 31 augustus 2019 de volgende verkeersmaatregel te nemen:
  • afsluiten voor doorgaand verkeer van de Kerkstraat tussen de Rubensstraat en de Jan Steenstraat;


dat overleg is gevoerd met de politie;

Besluit

op 31 augustus 2019 van 8:00 tot 17:00

  • door het aanbrengen van rood-witte afzethekken en het plaatsen van bebording C01 van het RVV 1990 afsluiten voor doorgaand verkeer op de Kerkstraat tussen de Rubensstraat en de Jan Steenstraat.

===============================================================

Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens Voortsche BBQ Bokaal

Gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit Administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer;

  • overwegende, dat op 15 juni 2019 de Voortsche BBQ Bokaal wordt georganiseerd op de Kerkstraat (gedeelte horecaplein) in Voorthuizen;
  • dat het in het kader van de verkeersveiligheid noodzakelijk is om tijdens deze activiteit dat gedeelte van de Kerkstraat in Voorthuizen af te sluiten voor doorgaand verkeer;

dat overleg gevoerd is met de politie;

Besluit

Op 15 juni 2019 van 11.00 tot 20.00 uur door het aanbrengen van afzethekken en het plaatsen van bebording C01 van het RVV 1990 een geslotenverklaring in te stellen voor doorgaand verkeer op de Kerkstraat (gedeelte horecaplein) in Voorthuizen.

AH Bonus

Meer informatie | Alles van Voorthuizen | Agenda evenementen Voorthuizen

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

Allesvan Voorthuizen
Adresgegevens
Rijksweg 59
3781LT Voorthuizen
Telefoon
T 31653739080


Albert Heijn Voorthuizen
Van Top tot Teen
Vakantiepark Ackersate - voorthuizen
Alex van den Brom containerverhuur
Van Beek's Rijwielhandel - Voorthuizen
Gall & Gall Voorthuizen