Alles van Voorthuizen
Bekijk de agenda

Gemeenteberichten Voorthuizen week 2

Gemeenteberichten Voorthuizen week 2
Voorthuizen Geplaatst 14 januari 2019

Gemeenteberichten voor Voorthuizen week 2 - 12 januari 2019

Gemeenteberichten Voorthuizen

ontwerp-omgevingsvergunning Kieftveen 18

Op 25 april 2018 ontvingen burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld een aanvraag (nr. 2018W1031) voor het bouwen van drie groepsaccommodaties op het perceel Kieftveen 18 in Voorthuizen. Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) voornemens zijn, gelet op artikel 2.1 juncto artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3º van de Wabo, hiervoor vergunning te verlenen. Het betreft de activiteiten ‘bouwen van een bouwwerk' en ‘planologisch strijdig gebruik'.

De ontwerp-omgevingsvergunning ligt met ingang van 11 januari tot en met 21 februari 2019 ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving (Raadhuisplein 2).

U vindt de officiële bekendmaking via https://zoek.officielebekendmakingen.nl of ga via www.barneveld.nl naar de bekendmakingen (in de rubriek ‘Over Barneveld').
Daarnaast is de ontwerp-omgevingsvergunning in te zien op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0203.4045-0001
De bronbestanden zijn beschikbaar via: http://gis.barneveld.nl/plannen/NL.IMRO.0203.4045-/NL.IMRO.0203.4045-0001
(Mochten bovenstaande links niet werken, wilt u het dan melden bij rodigitaal@barneveld.nl)?

Tijdens de vermelde periode kan een ieder, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze over dit voornemen om de omgevingsvergunning te verlenen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus 63, 3770 AB Barneveld). Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0342) 495 335.
===============================================================

Aanvraag standplaatsvergunning

Aanvraag standplaatsvergunning voor de verkoop van vis op het parkeerterrein van Bethabara aan de Van den Berglaan 79 in Voorthuizen, iedere vrijdag van 13:30 tot 18:00 uur.

Inzien en reageren?

De aanvraag ligt ter inzage bij Servicepunt Bouwen, Wonen, Leefomgeving.
Belanghebbenden kunnen binnen twee weken hun zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders.
===============================================================

Parkeerverbodzone Roelenengweg te Voorthuizen

Verkeersmaatregel:
Aan de Roelenengweg tussen de Sportparkstraat en de Apeldoornsestraat wordt een parkeerverbodzone (geldend op zaterdag) ingesteld. Deze parkeerverbodzone wordt aangegeven met borden E1 (zone begin en einde) zoals weergegeven op bijgevoegde tekening.

Dit verkeersbesluit is gebaseerd op de volgende wetgeving:

Artikel 15, eerste lid van Wegenverkeerswet (WVW) 1994. Hierin staat vermeld dat een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing van aangewezen verkeerstekens voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat. In artikel 12 Besluit administratieve bepalingen inzak het wegverkeer (BABW) staat voor welke verkeerstekens dit geldt.Artikel 18, eerste lid WVW 1994. Hieruit wordt afgeleid dat het gemeentebestuur bevoegd is tot het nemen van dit besluit. Artikel 24 BABW. Hierin is aangegeven dat er overleg moet plaatsvinden met de korpschef van de desbetreffende politieregio. 

De onderstaande belangen uit artikel 2 WVW 1994 zijn de basis voor het verkeersbesluit: 1a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;1b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;1c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;1d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer. 

Overwegingen ten aanzien van het verkeersbesluit: Op het wegvak waar de parkeerverbodzone wordt ingesteld staan op vooral zaterdagen aan beide zijden van de weg auto's geparkeerd. Aan één zijde van de weg is een parkeerstrook aanwezig. Door parkeren aan beide zijnen van de weg wordt de doorgang van het verkeer belemmerd. De verkeersveiligheid onder andere van fietsers komt hierdoor in gevaar en de vrije doorgang van alle verkeer wordt gehinderd. De parkeerstrook aan de noordzijde van de weg wordt extra aangeduid door het plaatsen van de borden ‘P'. Hierdoor wordt extra duidelijk gemaakt waar wel geparkeerd mag worden. Ook de aanliggende parkeerterreinen worden aanvullend verwezen door het plaatsen van parkeerverwijsborden. De maatregelen zijn afgestemd met het wijkplatform en VVOP. De politie heeft een positief advies gegeven. De weg is in eigendom en beheer bij de gemeente Barneveld. Het besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant waarbij belanghebbenden de mogelijkheid hebben om binnen zes weken een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Barneveld in te dienen.

Bezwaar- of beroepsclausule

Belanghebbenden die het verkeersbesluit om bepaalde redenen onjuist vinden, kunnen binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via Postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal op www.barneveld.nl. Hiervoor heeft u wel uw DigiD nodig. Belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend, kunnen tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Arnhem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Dit verzoek kan in tweevoud gericht worden aan: Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl. Kijk op genoemde website voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
===============================================================

Aanwijzen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats te Voorthuizen

De verkeerskundig medewerker van de afdeling Vastgoed en Infrastructuur;
Daartoe gemachtigd op grond van het mandaatbesluit van het college van burgemeester en wethouders van Barneveld van 30.01.1996;

Overwegende dat;

 • Bewoner aan de Van de Berglaan te Voorthuizen heeft een verzoek ingediend om aan hem een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken toe te wijzen;
 • Bewoner in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart aangezien uit medisch onderzoek is komen vast te staan dat hij gehandicapt is;
 • Meneer in het bezit is van een voertuig met kenteken 45-RV-SP en niet beschikt over een parkeerplaats op eigen terrein;
 • Het gelet op het voorgaande gewenst is om aan meneer een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken toe te wijzen aan de Van de Berglaan te Voorthuizen;
 • Met het aanwijzen van deze gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt beoogd dat de auto van meneer direct bij zijn woning kan worden geparkeerd en hij geen grote afstanden hoeft af te leggen om bij zijn auto te komen;
 • Genoemde doelstelling is afgewogen tegen het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer en de beschikbaarheid van voldoende algemene parkeergelegenheid en dat aan de in de vorige alinea genoemde doelstelling een hogere prioriteit moet worden toegekend;
 • Hierover overleg heeft plaatsgevonden met de politie waaruit is gebleken dat de politie geen bezwaar heeft tegen de aanwijzing van deze gehandicaptenparkeerplaats;
 • Het betrokken weggedeelte in beheer is bij de gemeente Barneveld;
 • Gelet op de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) 1990 en het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

Besluit

Door middel van plaatsing van bord E6 (gehandicaptenparkeerplaats) van bijlage 1 van het RVV 1990 met daarbij een onderbord met kenteken 45-RV-SP een gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van de Van de Berglaan te Voorthuizen toe te wijzen aan meneer;

Bezwaar- of beroepsclausule

Belanghebbenden die het verkeersbesluit om bepaalde redenen onjuist vinden, kunnen binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via Postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal op www.barneveld.nl. Hiervoor heeft u wel uw DigiD nodig. Belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend, kunnen tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Arnhem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Dit verzoek kan in tweevoud gericht worden aan: Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl. Kijk op genoemde website voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
===============================================================

Aanwijzen parkeerplaats voor opladen van elektrische voertuig Jan de Jagerweg - Voorthuizen

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld

Overwegende:

 • Gemeente Barneveld wil het rijden op alternatieve brandstoffen faciliteren. Elektrische voertuigen zijn schoner, stiller en zuiniger dan traditionele voertuigen en dragen bij aan een schoner milieu. 
 • Elektrische voertuigen moeten worden opgeladen aan particuliere netstroom of aan een oplaadpunt in de openbare ruimte. Gemeente Barneveld wil het netwerk van openbare laadpunten realiseren en werkt daarom mee aan het inrichten van nieuwe laadpunten. 
 • Er zijn al verschillende laadpunten in de gemeente aanwezig. Er zijn echter diverse particuliere gebruikers die een aanvraag hebben gedaan om een oplaadpunt nabij hun woon- of werkadres te krijgen.
 • Er is dus meer vraag naar oplaadpunten. Er is in de plaatsbepaling rekening gehouden met een zekere spreiding van de oplaadpunten en een gewenste dichtheid van het netwerk. 
 • Bij de locaties die worden aangewezen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen wordt een oplaadpaal geplaatst, die is voorzien van twee aansluitingen. Om de oplaadpunten optimaal te kunnen gebruiken worden is het mogelijk om per locatie 2 parkeerplaatsen in te richten en aan te duiden met bebording. 
 • Voor de duidelijkheid van de weggebruikers wordt het onderbord met de tekst ‘alleen voor opladen elektrische voertuigen' toegevoegd. Dit heeft als gevolg dat een elektrisch voertuig hier alleen mag parkeren tijdens laden en het voertuig is aangesloten op de oplaadpaal. Na het laden -als de accu is opgeladen- moet het voertuig worden verwijderd van dit parkeervak.

De gemeente Barneveld heeft een aanvraag ontvangen voor het realiseren van een laadvoorziening in de omgeving van de Jan de Jagerweg te Voorthuizen;

De provincie Gelderland heeft door middel van een openbare aanbesteding een marktpartij gevonden die kan voorzien in het plaatsen van laadvoorzieningen in de openbare ruimte. De gemeente Barneveld heeft een overeenkomst gesloten met de betreffende marktpartij die kan voorzien in het plaatsen van laadvoorzieningen in de openbare ruimte. Om de gerealiseerde laadvoorzieningen optimaal te benutten is het wenselijk om de parkeerplaatsen nabij deze laadvoorziening te reserveren voor het opladen van electrische voertuigen.

Gelet op de voorwaarden die door de gemeente Barneveld worden gesteld voor het plaatsen van een laadvoorziening is het mogelijk om op de Jan de Jagerweg te Voorthuizen een laadvoorziening te realiseren.

Besluit

Dit verkeersbesluit is gebaseerd op de volgende wet- en regelgeving:

 1. Artikel 15, eerste lid WVW 1994. Hierin staat vermeld dat een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing van aangewezen verkeerstekens voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat. 
 2. Artikel 12 BABW. Hierin staat vermeld dat voor het plaatsen van de borden model E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 een verkeersbesluit moet worden genomen;
 3. Artikel 18, eerste lid WVW 1994. Hieruit wordt afgeleid dat het gemeentebestuur bevoegd is tot het nemen van dit besluit. 
 4. Artikel 24 BABW. Hierin staat vermeld dat er overleg moet plaatsvinden met de korpschef van de desbetreffende politieregio. Dit overleg heeft geleid tot een positief advies van de verkeersadviseur van de politie, eenheid Oost Nederland;
 5. Artikel 26 BABW. Hierin staat vermeld dat de bekendmaking van het verkeerbesluit geschiedt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant;
 6. De Mandaatregeling Gemeente Barneveld, vastgesteld op 21 juli 2014. Het nemen van verkeersbesluiten is hierin gemandateerd aan het afdelingshoofd van de afdeling Vastgoed en Infrastructuur. 


Dit verkeersbesluit is gebaseerd op de volgende wet-en regelgeving:

 1. Artikel 15, eerste lid WVW 1994. Hierin staat vermeld dat een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing van aangewezen verkeerstekens voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat. 
 2. Artikel 12 BABW. Hierin staat vermeld dat voor het plaatsen van de borden model E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 een verkeersbesluit moet worden genomen;
 3. Artikel 18, eerste lid WVW 1994. Hieruit wordt afgeleid dat het gemeentebestuur bevoegd is tot het nemen van dit besluit. 
 4. Artikel 24 BABW. Hierin staat vermeld dat er overleg moet plaatsvinden met de korpschef van de desbetreffende politieregio. Dit overleg heeft geleid tot een positief advies van de verkeersadviseur van de politie, eenheid Oost Nederland;
 5. Artikel 26 BABW. Hierin staat vermeld dat de bekendmaking van het verkeerbesluit geschiedt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant;
 6. De Mandaatregeling Gemeente Barneveld, vastgesteld op 21 juli 2014. Het nemen van verkeersbesluiten is hierin gemandateerd aan het afdelingshoofd van de afdeling Vastgoed en Infrastructuur.

De onderstaande belangen uit artikel 2 WVW 1994 zijn de basis voor het verkeersbesluit:

 1. het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik (lid 3, sub a);
 2. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan (lid 1, sub c);
 3. het reserveren van parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen is in het geding met het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer, echter wordt gelet op de beschikbare parkeergelegenheid in de omgeving de hierboven genoemde belangen belangrijker geacht. 

Het besluit

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld besluit:
Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen gereserveerd voor het opladen van elektrische voertuigen.
De maatregel wordt uitgevoerd door het plaatsen van borden volgens model E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord met de tekst ‘opladen elektrische voertuigen' en een onderbord met vallende pijlen (bekend als OB 504) om aan te duiden dat het twee parkeerplaatsen betreft, ter hoogte van de volgende locatie in Voorthuizen:

 • Jan de Jagerweg 

Bezwaarclausule

Het verkeersbesluit ligt gedurende 6 weken, vanaf 10 januari 2019 tm 21 februari 2019 ter inzage bij de Balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving.
Belanghebbenden die het niet eens zijn met een verkeersbesluit kunnen binnen zes weken na datum van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Barneveld, Postbus 63, 3770 AB, Barneveld. U dient te vermelden tegen welk besluit u bezwaar maakt. Belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend, kunnen tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dit vereist. Dit verzoek dient gericht te worden aan de rechtbank Arnhem, Sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
===============================================================

Provincie Gelderland Wet Natuurbescherming, locatie Schoonengweg 6 Voorthuizen

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben een ontheffing op grond van de Wet Natuurbescherming verleend voor het slopen van een aantal gebouwen en het realiseren van woningen op de locatie Schoonengweg 6, 3781 MJ Voorthuizen.

Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd.

Mogelijkheid van inzien

Het besluit en bijbehorende stukken zijn gedurende zes weken na de publicatiedatum in te zien. Op verzoek sturen wij u kopieën van de stukken toe. Neem hiervoor contact op met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99.
U kunt de stukken ook op afspraak inzien in het Provinciehuis. Ook hiervoor neemt u contact op met het Provincieloket. In alle gevallen vermeldt u het zaaknummer 2018-004856.

Beroep

Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn beroep instellen tegen het besluit. Vermeld hierbij het zaaknummer 2018-004856. Onderaan het besluit leest u hier meer over.

AH Bonus

Meer informatie | Alles van Voorthuizen | Agenda evenementen Voorthuizen

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

Allesvan Voorthuizen
Adresgegevens
Rijksweg 59
3781LT Voorthuizen
Telefoon
T 31653739080


Bruna Voorthuizen
Voorthuizen loopt
Hubo XL - Voorthuizen
Camping Vrede Oord voorthuizen
Van Kempen Bestratingen - Voorthuizen
Volksuniversiteit Barnevue Voorthuizen