Alles van Voorthuizen
Bekijk de agenda

Gemeenteberichten Voorthuizen week 46

Gemeenteberichten Voorthuizen week 46
Voorthuizen Geplaatst 19 november 2018

Gemeenteberichten voor Voorthuizen week 46 - 17 november 2018

Gemeenteberichten Voorthuizen

Bekendmaking watervergunning voor diverse werkzaamheden in het gebied Wikselaarse Eng, nabij Wikselaarseweg 18 te Voorthuizen

Waterschap Vallei en Veluwe heeft een vergunning verleend voor het graven van een oppervlaktewaterlichaam A, het leggen van een duiker in een oppervlaktewaterlichaam A, het dempen van 2 oppervlaktewaterlichamen C, het lozen van hemelwater vanaf extra verhard oppervlak op een oppervlaktewaterlichaam en het graven van 13 wadi's in het gebied Wikselaarse Eng, nabij Wikselaarseweg 18 te Voorthuizen.

De vergunning is verzonden op 13 november 2018.

Het waterschap heeft een vergunning afgegeven met voorschriften om het milieu te beschermen.

Inzien van stukken

U kunt de vergunning en de daarbij behorende stukken inzien van 16 november 2018 tot en met 27 december 2018 bij Waterschap Vallei en Veluwe, Steenbokstraat 10 in Apeldoorn: elke werkdag na telefonische afspraak (055 527 29 11).
Indien gewenst kan de vergunning met bekendmaking ook naar u gemaild worden. In dat geval kunt u een e-mail sturen naar averwoert@vallei-veluwe.nl. De vergunning met bekendmaking zal u dan via e-mail worden toegezonden.

Bezwaar maken

Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na verzending van dit besluit hiertegen bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn. Het besluit treedt in werking na bekendmaking. Dit is de datum waarop het besluit is verzonden. Het bezwaar schorst de werking van dit besluit niet. Wie bezwaar heeft gemaakt, kan een verzoek tot het treffen van een 'voorlopige voorziening' indienen, als tijdelijk maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht tot de uitspraak van de rechtbank.

Zo'n verzoek moet worden gedaan bij de voorlopige voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Van degene die een verzoek tot het treffen van ‘voorlopige voorziening' indient wordt een zeker bedrag aan griffierecht verlangd (€ 170, - voor een natuurlijk persoon, € 338, - voor een rechtspersoon). Wanneer u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indient, verzoeken wij u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Vallei en Veluwe, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn.

Vragen

Voor meer informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer Brummelman (vergunningverlener) via telefoonnummer: 06 21 17 03 68.
Voor procedurele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Verwoert (administratief medewerker) via telefoonnummer: 06 15 89 20 32.
Het nummer van de vergunning is 1314971/1332328
===============================================================

Ontwerpbestemmingsplan Hoofdontsluitingsweg Voorthuizen-Zuid

Van 16 november tot en met 27 december 2018 ligt het ontwerp voor het bestemmingsplan Hoofdontsluitingsweg Voorthuizen-Zuid ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving (Raadhuisplein 2). Dit bestemmingsplan voorziet in een nieuw gedeelte van de Holzenboschlaan, de hoofdontsluitingsweg tussen de Baron van Nagellstraat en de Zeumerseweg aan de zuidzijde van de kern Voorthuizen. Verder maakt het bestemmingsplan de bouw van maximaal zeven woningen mogelijk.

U vindt de officiële bekendmaking via https://zoek.officielebekendmakingen.nl of ga via www.barneveld.nl naar de bekendmakingen (in de rubriek ‘Over Barneveld').
Daarnaast is het plan in te zien op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0203.1402-0002
De bronbestanden zijn beschikbaar via: http://gis.barneveld.nl/plannen/NL.IMRO.0203.1402-/NL.IMRO.0203.1402-0002
(Mochten bovenstaande links niet werken, wilt u het dan melden bij rodigitaal@barneveld.nl)?

Tijdens de vermelde periode kan een ieder, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze over dit plan naar voren brengen bij de raad. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de raad (Postbus 63, 3770 AB Barneveld). Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0342) 495 335. U kunt uw zienswijze ook digitaal via de gemeentelijke website naar voren brengen. Daarvoor moet u gebruik maken van DigiD om u te legitimeren. Het formulier treft u aan bij de documenten op de gemeentelijke website.

test

Meer informatie | Alles van Voorthuizen | Agenda evenementen Voorthuizen

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

Allesvan Voorthuizen
Adresgegevens
Rijksweg 59
3781LT Voorthuizen
Telefoon
T 31653739080


Hubo XL - Voorthuizen
Van Beek Mode Voorthuizen
Ruitersportcentrum M&M - Voorthuizen
Van Top tot Teen
Badabounce Streetdance
Dorpsvisie Voorthuizen