Alles van Voorthuizen
Bekijk de agenda

Gemeenteberichten Voorthuizen week 5

Gemeenteberichten Voorthuizen week 5
Voorthuizen Geplaatst 4 februari 2019

Gemeenteberichten voor Voorthuizen week 5 - 2 februari 2019

Gemeenteberichten Voorthuizen

Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Rembrandtstraat Voorthuizen

Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij een aanvraag om ontheffing ingevolge de Wet natuurbescherming hebben ontvangen voor de ontwikkeling van ene bouwkavel aan de Rembrandtstraat te Voorthuizen.

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben het voornemen de ontheffing te verlenen.

Mogelijkheid van inzien

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken na de publicatiedatum ter inzage. Kopieën van de stukken worden op verzoek toegestuurd. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Provincieloket, telefoon (026) 359 99 99.
De ter inzage gelegde stukken kunt u ook op afspraak inzien in het Provinciehuis. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met het Provincieloket. In alle gevallen dient u het zaaknummer 2018-012072 te vermelden.

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn hun zienswijze over het ontwerpbesluit indienen, onder vermelding van het zaaknummer 2018-012072. Meer informatie hierover is vermeld aan het slot van het ontwerpbesluit zelf.

Wilt u meer weten?

Bel het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99.
===============================================================

Bekendmaking watervergunning voor diverse werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de Rondweg Voorthuizen, de N303

Waterschap Vallei en Veluwe heeft een vergunning verleend voor het aanpassen van het watersysteem, zoals het verleggen van de Hoevelakense Beek, het graven en dempen van oppervlaktewaterlichamen, het leggen of verlengen van duikers en het brengen van hemelwater in een oppervlaktewaterlichaam vanaf extra verhard oppervlak, ten behoeve van de aanleg van de Rondweg Voorthuizen, de N303.

De vergunning is verzonden op 29 januari 2019.
Het waterschap heeft een vergunning afgegeven met voorschriften om het milieu te beschermen.

Inzien van stukken

U kunt de vergunning en de daarbij behorende stukken inzien van 1 februari 2019 tot en met 14 maart 2019 bij Waterschap Vallei en Veluwe, Steenbokstraat 10 in Apeldoorn: elke werkdag na telefonische afspraak (055 527 29 11).
Indien gewenst kan de vergunning met bekendmaking ook naar u gemaild worden. In dat geval kunt u een e-mail sturen naar averwoert@vallei-veluwe.nl. De vergunning met bekendmaking zal u dan via e-mail worden toegezonden.

Bezwaar maken?

Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na verzending van dit besluit hiertegen bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn. Het besluit treedt in werking na bekendmaking. Dit is de datum waarop het besluit is verzonden. Het bezwaar schorst de werking van dit besluit niet. Wie bezwaar heeft gemaakt, kan een verzoek tot het treffen van een 'voorlopige voorziening' indienen, als tijdelijk maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht tot de uitspraak van de rechtbank. Zo'n verzoek moet worden gedaan bij de voorlopige voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem.

Van degene die een verzoek tot het treffen van ‘voorlopige voorziening' indient wordt een zeker bedrag aan griffierecht verlangd (€ 174, - voor een natuurlijk persoon, € 345, - voor een rechtspersoon). Wanneer u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indient, verzoeken wij u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Vallei en Veluwe, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn.

Vragen

Voor meer informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer Brummelman (vergunningverlener) via telefoonnummer: 06 21 17 03 68.
Voor procedurele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Verwoert (administratief medewerker) via telefoonnummer: 06 15 89 20 32.
Het nummer van de vergunning is 1328036/1355914
===============================================================

Weigering omgevingsvergunning Harremaatweg 46

Burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten hebben de aanvraag om omgevingsvergunning (dossiernummer 2018W1245) ten behoeve van het gebruiken van een bedrijfswoning voor bewoning door (het huishouden van) een persoon die geen functionele binding heeft met het gevestigde recreatiebedrijfop het perceel Harremaatweg 46 in Voorthuizen te weigeren.

De aanvraag, de beschikking, de nota zienswijzen en de bijbehorende stukken liggen vanaf 1 februari tot en met 15 maart 2019 ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving (Raadhuisplein 2).

U vindt de officiële bekendmaking via https://zoek.officielebekendmakingen.nl of ga via www.barneveld.nl naar de bekendmakingen (in de rubriek ‘Over Barneveld').
Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren brachten, beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Team Bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). U kunt ook beroep instellen indien u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was een zienswijze naar voren te brengen. De Rechtbank stuurt u bericht over het griffierecht dat u moet betalen voor het behandelen van uw beroepschrift.

test

Meer informatie | Alles van Voorthuizen | Agenda evenementen Voorthuizen

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.




« terug

Allesvan Voorthuizen
Adresgegevens
Rijksweg 59
3781LT Voorthuizen
Telefoon
T 31653739080


Van Beek's Rijwielhandel - Voorthuizen
Hubo XL - Voorthuizen
Tuinwinkel De Ganzenbeek - Voorthuizen
Vakantiepark Ackersate - voorthuizen
Badabounce Streetdance
Auto Versteeg Buurman B.V. Voorthuizen