Alles van Voorthuizen
Bekijk de agenda

Gemeenteberichten Voorthuizen week 1

Gemeenteberichten Voorthuizen week 1
Voorthuizen Geplaatst 7 januari 2019

Gemeenteberichten voor Voorthuizen week 1 - 5 januari 2019

Gemeenteberichten Voorthuizen

Ontwerpbeschikking verlening omgevingsvergunning, Jan Steenstraat 42 Voorthuizen

Einde reactietermijn 14 februari 2019

Voor het inzien van de vermelde ontwerpbeschikkingen kunt u terecht bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving. Als u belanghebbende bent bij het besluit, dan kunt u voor het einde van de reactietermijn, bij voorkeur schriftelijk, uw zienswijze over dit plan naar voren brengen. U kunt er voor kiezen uw zienswijze mondeling naar voren te brengen.

Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders, zie de colofon voor de adresgegevens. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze raden wij u aan een afspraak te maken via tel. 14 0342.
===============================================================

Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens Wilbrinkmarkt in Voorthuizen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld;

  • gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit Administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer;
  • overwegende, dat op 6 juli en 3 augustus 2019 een rommelmarkt wordt gehouden op de Wilbrinkstraat in Voorthuizen;
  • dat het in het kader van de verkeersveiligheid noodzakelijk is om tijdens deze markt de Wilbrinkstraat in Voorthuizen af te sluiten voor doorgaand verkeer;
  • dat overleg gevoerd is met de politie;
  • dat de betreffende weg in beheer en onderhoud is bij de gemeente Barneveld;

Besluit

op 6 juli en 3 augustus 2019 van 07.00 tot 16.00 uur door het aanbrengen van afzethekken en het plaatsen van bebording C01 van het RVV 1990 een geslotenverklaring voor doorgaand verkeer in te stellen op de Wilbrinkstraat in Voorthuizen.

Bezwaar- of beroepsclausule

Verkeersbesluiten liggen ter inzage bij het Servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving in het gemeentehuis.
Belanghebbenden die het besluit om bepaalde redenen onjuist vinden, kunnen binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via Postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal op www.barneveld/bezwaarmaken. Hiervoor heeft u wel uw DigiD nodig.

Belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Arnhem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Dit verzoek kan in tweevoud gericht worden aan: Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het verzoek om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl. Kijk op genoemde website voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

AH Bonus

Meer informatie | Alles van Voorthuizen | Agenda evenementen Voorthuizen

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

Allesvan Voorthuizen
Adresgegevens
Rijksweg 59
3781LT Voorthuizen
Telefoon
T 31653739080


Albert Heijn Voorthuizen
Voorthuizen loopt
Bruna Voorthuizen
Auto IJdorff voor uw saab in Voorthuizen
Auto Versteeg Buurman B.V. Voorthuizen
Van Beek's Rijwielhandel - Voorthuizen