Alles van Voorthuizen
Bekijk de agenda

Gemeenteberichten Voorthuizen week 47

Gemeenteberichten Voorthuizen week 47
Voorthuizen Geplaatst 26 november 2018

Gemeenteberichten voor Voorthuizen week 47 - 24 november 2018

Gemeenteberichten Voorthuizen

Hogere waarde Wet geluidhinder Blankensgoed-Noord

De raad heeft het voornemen om een bestemmingsplan vast te stellen voor het woningbouwplan Blankensgoed-Noord voor het perceel Rubensstraat 28 te Voorthuizen en de omliggende gronden. Het betreft gronden aan de oostkant van de Rubensstraat welke gelegen zijn tussen de Hoevelakense beek en de toekomstige noordelijke rondweg. Meer informatie hierover vindt u in een afzonderlijke publicatie.

Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden en maximaal 53 dB bedraagt. Het college heeft het voornemen om een hogere waarde vast te stellen.

De stukken met betrekking tot de hogere waarde liggen van 23 november 2018 tot en met 3 januari 2019 ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving (Raadhuisplein 2).

U vindt de officiële bekendmaking via https://zoek.officielebekendmakingen.nl of ga via www.barneveld.nl naar de bekendmakingen (in de rubriek ‘Over Barneveld').

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden een, bij voorkeur schriftelijke, of mondelinge zienswijze naar voren brengen bij het college (postbus 63, 3770 AB Barneveld). Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0342) 495 335. U kunt uw zienswijze ook digitaal via de gemeentelijke website naar voren brengen. Daarvoor moet u gebruik maken van DigiD om u te legitimeren. Het formulier treft u aan bij de documenten op de gemeentelijke website.
===============================================================

Ontwerpbestemmingsplan Blankensgoed-Noord

Van 23 november 2018 tot en met 3 januari 2019 ligt het ontwerp voor het bestemmingsplan Blankensgoed-Noord ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving (Raadhuisplein 2). Dit plan voorziet in het mogelijk maken van de toevoeging van maximaal 40 woningen op de gronden aan de oostkant van de Rubensstraat (ter hoogte van nr. 28) tussen de Hoevelakense beek en de toekomstige noordelijke rondweg te Voorthuizen.

Daarnaast ligt ook de zakelijke inhoud van de bijbehorende anterieure overeenkomst ter inzage.
U vindt de officiële bekendmaking via https://zoek.officielebekendmakingen.nl of ga via www.barneveld.nl naar de bekendmakingen (in de rubriek ‘Over Barneveld').
Daarnaast is het plan in te zien op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0203.1418-0001
De bronbestanden zijn beschikbaar via: http://gis.barneveld.nl/plannen/NL.IMRO.0203.1418-/NL.IMRO.0203.1418-0001
(Mochten bovenstaande links niet werken, wilt u het dan melden bij rodigitaal@barneveld.nl)?

Tijdens de vermelde periode kan een ieder, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze over dit plan naar voren brengen bij de raad. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de raad (Postbus 63, 3770 AB Barneveld). Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0342) 495 335. U kunt uw zienswijze ook digitaal via de gemeentelijke website naar voren brengen. Daarvoor moet u gebruik maken van DigiD om u te legitimeren. Het formulier treft u aan bij de documenten op de gemeentelijke website.
===============================================================

Vaststelling Lange Zuiderweg V, partiële herziening Buitengebied 2012

De raad heeft op 14 november 2018 het plan Lange Zuiderweg V, partiële herziening Buitengebied 2012 vastgesteld. Deze partiële herziening voorziet in functieverandering van agrarisch naar wonen ten behoeve van twee extra woningen op het perceel Lange Zuiderweg 66 in Voorthuizen.
Van 23 november 2018 tot en met 4 januari 2019 ligt het plan Lange Zuiderweg V, partiële herziening Buitengebied 2012 ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving (Raadhuisplein 2).

U vindt de officiële bekendmaking via https://zoek.officielebekendmakingen.nl of ga via www.barneveld.nl naar de bekendmakingen (in de rubriek ‘Over Barneveld').
Daarnaast is het plan in te zien op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0203.1475-0002
De bronbestanden zijn beschikbaar via: http://gis.barneveld.nl/plannen/NL.IMRO.0203.1475-/NL.IMRO.0203.1475-0002
(Mochten bovenstaande links niet werken, wilt u het dan melden bij rodigitaal@barneveld.nl)?

Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren brachten, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). U kunt ook beroep instellen indien u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was een zienswijze naar voren te brengen. In het beroepschrift moet u gemotiveerd aangeven waarom u het niet eens bent met de beslissingen, en, indien van toepassing, waarom u destijds geen zienswijze naar voren heeft kunnen brengen.
Ook kan tijdens deze periode een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de genoemde Afdeling bestuursrechtspraak. Anders treedt het besluit in werking één dag na afloop van de beroepstermijn.

De Raad van State stuurt u bericht over het griffierecht dat u moet betalen voor het behandelen van uw beroepschrift en eventueel uw verzoek om voorlopige voorziening.

AH Bonus

Meer informatie | Alles van Voorthuizen | Agenda evenementen Voorthuizen

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

Allesvan Voorthuizen
Adresgegevens
Rijksweg 59
3781LT Voorthuizen
Telefoon
T 31653739080


Van Top tot Teen
Badabounce Streetdance
Volksuniversiteit Barnevue Voorthuizen
Auto IJdorff voor uw saab in Voorthuizen
Van Kempen Bestratingen - Voorthuizen
Voorthuizen loopt