Alles van Voorthuizen
Bekijk de agenda

Gemeenteberichten Voorthuizen week 10

Gemeenteberichten Voorthuizen week 10
Voorthuizen Geplaatst 11 maart 2019

Gemeenteberichten voor Voorthuizen week 10 - 09 maart 2019

Gemeenteberichten Voorthuizen

Watervergunning werkzaamheden woonrijp maken van Holzenboschlaan - De Garven nabij Schoonengweg 7 te Voorthuizen

Waterschap Vallei en Veluwe heeft een vergunning verleend voor het vervangen van een dam met duiker in een oppervlaktewaterlichaam A, het dempen van een deel van een oppervlaktewaterlichaam A, het leggen van een duiker, het graven van 3 wadi's en 2 bermsloten, het plaatsen van 3 stuwen en het lozen van hemelwater van extra verhard oppervlak op een oppervlaktewaterlichaam voor het woonrijp maken van Holzenboschlaan - De Garven nabij Schoonengweg 7 te Voorthuizen.

De vergunning is verzonden op 15 februari 2019.

Het waterschap heeft een vergunning afgegeven met voorschriften om het milieu te beschermen.

Inzien van stukken

U kunt de vergunning en de daarbij behorende stukken inzien van 19 februari 2019 tot en met 1 april 2019 bij Waterschap Vallei en Veluwe, Steenbokstraat 10 in Apeldoorn: elke werkdag na telefonische afspraak (055 527 29 11).
Indien gewenst kan de vergunning met bekendmaking ook naar u gemaild worden. In dat geval kunt u een e-mail sturen naar rzondag@vallei-veluwe.nl of evanbokhorst@vallei-veluwe.nl. De vergunning met bekendmaking zal u dan via e-mail worden toegezonden.

Bezwaar maken

Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na verzending van dit besluit hiertegen bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn. Het besluit treedt in werking na bekendmaking. Dit is de datum waarop het besluit is verzonden. Het bezwaar schorst de werking van dit besluit niet.

Wie bezwaar heeft gemaakt, kan een verzoek tot het treffen van een 'voorlopige voorziening' indienen, als tijdelijk maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht tot de uitspraak van de rechtbank. Zo'n verzoek moet worden gedaan bij de voorlopige voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Van degene die een verzoek tot het treffen van ‘voorlopige voorziening' indient wordt een zeker bedrag aan griffierecht verlangd (€ 174, - voor een natuurlijk persoon, € 345, - voor een rechtspersoon). Wanneer u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indient, verzoeken wij u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Vallei en Veluwe, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn.

Vragen

Voor meer informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer Brummelman (vergunningverlener) via telefoonnummer: 06 21 17 03 68.
Voor procedurele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Zondag (juridisch administratief medewerker) via telefoonnummer: 06 50 23 69 94.
Het nummer van de vergunning is 1340072/1360922
===============================================================

Ontwerpplan Overhorsterweg II, partiële herziening Buitengebied 2012

Van 22 februari tot en met 4 april 2019 ligt het ontwerpplan Overhorsterweg II, partiële herziening Buitengebied 2012 ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving (Raadhuisplein 2).

Het plan voorziet in het wijzigen van de vorm van het bestemmingsvlak voor het ter plaatse gevestigde landelijk bedrijf op het perceel Overhorsterweg 51 te Voorthuizen en het toestaan van een agrarische nevenactiviteit bij dit bedrijf. Daarnaast voorziet het plan in de toevoeging van een begripsomschrijving van ‘agrarisch loonbedrijf' in de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2012.

U vindt de officiële bekendmaking via https://zoek.officielebekendmakingen.nl of ga via www.barneveld.nl naar de bekendmakingen (in de rubriek ‘Over Barneveld').
Daarnaast is het plan in te zien op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0203.1485-0001
De bronbestanden zijn beschikbaar via: http://gis.barneveld.nl/plannen/NL.IMRO.0203.1485-/NL.IMRO.0203.1485-0001
(Mochten bovenstaande links niet werken, wilt u het dan melden bij rodigitaal@barneveld.nl?)

Tijdens de vermelde periode kan een ieder, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze over dit plan naar voren brengen bij de raad. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de raad (Postbus 63, 3770 AB Barneveld). Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0342) 495 335. U kunt uw zienswijze ook digitaal via de gemeentelijke website naar voren brengen. Daarvoor moet u gebruik maken van DigiD om u te legitimeren. Het formulier treft u aan bij de documenten op de gemeentelijke website.
===============================================================

Exploitatieovereenkomst Kromme Akker-Zuid

Ten behoeve van de gedeeltelijke ontwikkeling van Kromme Akker-Zuid, gelegen tussen de bestaande woonwijk Kromme Akker en de Wikselaarseweg, is een anterieure exploitatieovereenkomst gesloten. Hierin zijn afspraken vastgelegd over de wederzijdse verplichtingen tussen gemeente en een grondeigenaar, in hoofdzaak gericht op de inrichting van het plangebied en woningcategorieën waarin gebouwd zal worden.

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst ligt vanaf 8 maart tot en met 18 april 2019 gedurende zes weken ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving.

Tegen deze overeenkomst is geen bezwaar of beroep mogelijk.
===============================================================

Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens Voorthuizen Straalt in Voorthuizen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld;

gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit Administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer;

overwegende, dat op 13 april 2019 ‘Voorthuizen Straalt' wordt georganiseerd in Voorthuizen;

dat het in het kader van de verkeersveiligheid noodzakelijk is op 13 april 2019 de volgende verkeersmaatregelen te treffen:

  • afsluiten voor doorgaand verkeer van de Koninginnelaan (tussen Hoofdstraat en inrit Smidsplein), de Van den Berglaan (tussen Beatrixlaan en Bunckmanplein) en de parallelweg van de Hoofdstraat tussen de Molenweg en de Kievitsstraat;
  • instellen parkeerverbod aan zuidzijde van de Koninginnelaan tussen het Smidsplein en de Bakkersweg;


dat overleg gevoerd is met de politie;

dat de betreffende wegen in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Barneveld;

Besluit

op 13 april 2019 van 6.00 tot 20.00 uur:

  • door het aanbrengen van afzethekken en het plaatsen van bebording C01 van het RVV 1990 een geslotenverklaring instellen voor de Koninginnelaan (tussen Hoofdstraat en inrit Smidsplein), de Van den Berglaan (tussen Beatrixlaan en Bunckmanplein) en op de parallelweg langs de Hoofdstraat tussen de Molenweg en de Kievitsstraat;
  • door het plaatsen van borden E01 van het RVV 1990 instellen van een parkeerverbod aan de zuidzijde van de Koninginnelaan tussen het Smidsplein en de Bakkersweg.

Bezwaar- of beroepsclausule

Verkeersbesluiten liggen ter inzage bij het Servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving in het gemeentehuis.
Belanghebbenden die het besluit om bepaalde redenen onjuist vinden, kunnen binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via Postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal op www.barneveld.nl.

Hiervoor heeft u wel uw DigiD nodig. Belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Arnhem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Dit verzoek kan in tweevoud gericht worden aan: Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl. Kijk op genoemde website voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

AH Bonus

Meer informatie | Alles van Voorthuizen | Agenda evenementen Voorthuizen

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

Allesvan Voorthuizen
Adresgegevens
Rijksweg 59
3781LT Voorthuizen
Telefoon
T 31653739080


Auto Versteeg Buurman B.V. Voorthuizen
Albert Heijn Voorthuizen
Van Beek Mode Voorthuizen
Jumbo Voorthuizen
Alex van den Brom containerverhuur
Bruna Voorthuizen