Alles van Voorthuizen
Bekijk de agenda

Gemeenteberichten Voorthuizen week 7

Gemeenteberichten Voorthuizen week 7
Voorthuizen Geplaatst 18 februari 2019

Gemeenteberichten voor Voorthuizen week 7 - 16 februari 2019

Gemeenteberichten Voorthuizen

Exploitatieovereenkomst Schoonengweg

Ten behoeve van herontwikkeling van de locatie Schoonengweg in Voorthuizen (de percelen kadastraal bekend gemeente Voorthuizen, sectie G, nummers 5547, 5548 (gedeeltelijk), 3574 (gedeeltelijk), en 5498) is een anterieure exploitatieovereenkomst gesloten. Hierin zijn afspraken vastgelegd over de wederzijdse verplichtingen tussen gemeente en ontwikkelaars, in hoofdzaak gericht op de inrichting van het plangebied en woningcategorieën waarin gebouwd zal worden.

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst ligt vanaf 15 februari 2019 gedurende zes weken ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving.

Tegen deze overeenkomst is geen bezwaar of beroep mogelijk.
U vindt de officiële bekendmaking via https://zoek.officielebekendmakingen.nl of ga via www.barneveld.nl naar de bekendmakingen (in de rubriek ‘Over Barneveld').
===============================================================

Ontwerpbestemmingsplan De Kelis I

Van 15 februari tot en met 28 maart 2019 ligt het ontwerp voor het bestemmingsplan De Kelis I ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving (Raadhuisplein 2). Dit plan voorziet in functieverandering van een agrarisch bedrijf naar wonen op de percelen De Kelis 8 en 9 in Voorthuizen, waarbij één extra woning mogelijk wordt gemaakt op het perceel De Kelis 8.

U vindt de officiële bekendmaking via https://zoek.officielebekendmakingen.nl of ga via www.barneveld.nl naar de bekendmakingen (in de rubriek ‘Over Barneveld').
Daarnaast is het plan in te zien op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0203.1481-0001
De bronbestanden zijn beschikbaar via: http://gis.barneveld.nl/plannen/NL.IMRO.0203.1481-/NL.IMRO.0203.1481-0001
(Mochten bovenstaande links niet werken, wilt u het dan melden bij rodigitaal@barneveld.nl)?

Tijdens de vermelde periode kan een ieder, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze over dit plan naar voren brengen bij de raad. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de raad (Postbus 63, 3770 AB Barneveld). Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0342) 495 335. U kunt uw zienswijze ook digitaal via de gemeentelijke website naar voren brengen. Daarvoor moet u gebruik maken van DigiD om u te legitimeren. Het formulier treft u aan bij de documenten op de gemeentelijke website.
===============================================================

Kennisgeving bestemmingsplannen

Kennisgeving

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van het feit dat zij onderstaande bestemmingsplannen voorbereiden.
Op grond van artikel 1.3.1, tweede lid van het Bro wordt hier gemeld dat er op dit moment geen stukken ter inzage liggen en dat er over deze plannen in dit stadium geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen. Op dit moment worden ook nog geen onafhankelijke instanties in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

U vindt de officiële bekendmaking via https://zoek.officielebekendmakingen.nl of ga via www.barneveld.nl naar de bekendmakingen (in de rubriek ‘Over Barneveld').
Voor vragen kunt u contact opnemen met het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving via telefoonnummer (0342) 495 335.

Het betreft de volgende plannen:

Bakkersweg I

Het perceel Bakkersweg naast 102 in Voorthuizen. Het is de bedoeling om het realiseren van een vrijstaande woning mogelijk te maken.

test

Meer informatie | Alles van Voorthuizen | Agenda evenementen Voorthuizen

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

Allesvan Voorthuizen
Adresgegevens
Rijksweg 59
3781LT Voorthuizen
Telefoon
T 31653739080


Van Top tot Teen
Van Kempen Bestratingen - Voorthuizen
Allesvan Voorthuizen
Dorpsvisie Voorthuizen
Van Beek's Rijwielhandel - Voorthuizen
Van Beek Mode Voorthuizen