Alles van Voorthuizen
Bekijk de agenda

Gemeenteberichten Voorthuizen week 14

Gemeenteberichten Voorthuizen week 14
Voorthuizen Geplaatst 8 april 2019

Gemeenteberichten voor Voorthuizen week 14 - 6 april 2019

Gemeenteberichten Voorthuizen

Coördinatieregeling Kromme Akker-Zuid

Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat voor het project Kromme Akker-Zuid met toepassing van de coördinatieregeling uit de Wro, de volgende samenhangende besluiten zijn genomen: het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Kromme Akker-Zuid (raadsbesluit d.d. 30 januari 2019).

De wijzigingen van het ontwerp zijn verwerkt in het bestemmingsplan. De wijzigingen ten opzichte van het ontwerp zijn opgesomd in de Staat van Wijzigingen, die is gevoegd bij de ter inzage liggende stukken en het verlenen van de omgevingsvergunning voor de activiteit ‘Bouwen' voor drie woningen aan de Wikselaarseweg (collegebesluit d.d. 7 februari 2019, nr. 2018W1475).

Deze besluiten voorzien in:

  • een nieuw multifunctioneel en compact dorpshuis 't Trefpunt;
  • een inpandige sporthal in het gebouw van het dorpshuis;
  • een beachcourt ten behoeve van volleybalvereniging SDS;
  • nieuwe huisvesting voor basisschool "De Hoeksteen";
  • maximaal 13 nieuwe (half) vrijstaande woningen; plus
  • een twee-onder-een-kapwoningen en een vrijstaande woning in een deelgebied waar al woningen waren toegelaten.

Ter inzage

De besluiten en een zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst liggen met ingang van 5 april tot en met 17 mei 2019 ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving (Raadhuisplein 2).

U vindt de officiële bekendmaking via https://zoek.officielebekendmakingen.nl of ga via www.barneveld.nl naar de bekendmakingen (in de rubriek ‘Over Barneveld').
Daarnaast is het plan in te zien op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0203.1395-0003
De bronbestanden van het plan zijn beschikbaar via: http://gis.barneveld.nl/plannen/NL.IMRO.0203.1395-/NL.IMRO.0203.1395-0003
(Mochten bovenstaande links niet werken, wilt u het dan melden bij rodigitaal@barneveld.nl)?

Beroep

Op grond van artikel 8.3 van de Wro worden het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de mogelijkheid van beroep als één besluit gezien. De termijn voor het instellen van beroep bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd. Een belanghebbende kan volstaan met het indienen van één beroep tegen een of meer van de gecoördineerde besluiten.

Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren brachten, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). U kunt ook beroep instellen indien u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was een zienswijze naar voren te brengen.

In het beroepschrift moet u gemotiveerd aangeven waarom u het niet eens bent met de beslissingen, en indien van toepassing, waarom u destijds geen zienswijze naar voren heeft kunnen brengen. Wat betreft de wijzigingen die de raad bij de vaststelling heeft aangebracht, kan een belanghebbende beroep instellen ongeacht of hij eerder een zienswijze naar voren bracht.
Ook kan tijdens deze periode een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de genoemde Afdeling bestuursrechtspraak. Anders treden de besluiten in werking één dag na afloop van de beroepstermijn.

De Raad van State stuurt u bericht over het griffierecht dat u moet betalen voor het behandelen van uw beroepschrift en eventueel uw verzoek om voorlopige voorziening.
Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld.
===============================================================

Aanvraag Standplaatsvergunning

Aanvraag standplaatsvergunning voor de verkoop van vis op de Apeldoornsestraat 28 in Voorthuizen elke woensdag van 14.00 tot 18.00 uur en elke donderdag van 10.00 tot 18.00 uur.

Inzien en reageren?

De aanvraag ligt ter inzage bij Servicepunt Bouwen, Wonen, Leefomgeving.
Belanghebbenden kunnen binnen twee weken hun zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

AH Bonus

Meer informatie | Alles van Voorthuizen | Agenda evenementen Voorthuizen

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

Allesvan Voorthuizen
Adresgegevens
Rijksweg 59
3781LT Voorthuizen
Telefoon
T 31653739080


Jumbo Voorthuizen
Hubo XL - Voorthuizen
Volksuniversiteit Barnevue Voorthuizen
Van Kempen Bestratingen - Voorthuizen
Van Beek Mode Voorthuizen
Ruitersportcentrum M&M - Voorthuizen