Alles van Voorthuizen
Bekijk de agenda

Gemeenteberichten Voorthuizen week 24

Gemeenteberichten Voorthuizen week 24
Voorthuizen Geplaatst 17 juni 2019

Gemeenteberichten voor Voorthuizen week 24 - 15 juni 2019

Gemeenteberichten Voorthuizen

Kennisgeving bestemmingsplannen

KennisgevingOvereenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van het feit dat zij onderstaande bestemmingsplannen voorbereiden.

Op grond van artikel 1.3.1, tweede lid van het Bro wordt hier gemeld dat er op dit moment geen stukken ter inzage liggen en dat er over deze plannen in dit stadium geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen. Op dit moment worden ook nog geen onafhankelijke instanties in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

U vindt de officiële bekendmaking via https://zoek.officielebekendmakingen.nl of ga via www.barneveld.nl naar de bekendmakingen (in de rubriek ‘Over Barneveld').
Voor vragen kunt u contact opnemen met het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving via telefoonnummer (0342) 495 335.

Het betreft de volgende plannen:

Kerkstraat/Rembrandtstraat

De percelen Kerkstraat en Rembrandtstraat in Voorthuizen. Het plan voorziet in de bouw van een woongebouw met 25 eenheden in combinatie met de verbouw van het Kerkheem aan het kerkplein en de bouw van een woning (pastorie) aan de Kerkstraat in Voorthuizen. Aan de zijde van de Rembrandtstraat zijn parkeerplaatsen voorzien.
===============================================================

Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens braderieën Voorthuizen

op zes dinsdagen in juli en augustus 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld;
gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit Administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer;

Overwegingen ten aanzien van het besluit
overwegende, dat op dinsdag 16, 23 en 30 juli en 6, 13 en 20 augustus 2019 de Voorthuizer Braderie wordt georganiseerd in Voorthuizen;
dat het in het kader van de verkeersveiligheid noodzakelijk is de volgende verkeersmaatregelen te treffen:

23 en 30 juli 2019

  • instellen geslotenverklaring op de Koninginnelaan (tussen Hoofdstraat en huisnummer 26) en de Van den Berglaan (tussen huisnummer 22 en Bunckmanplein);
  • instellen parkeerverbod aan de zuidzijde van de Koninginnelaan (tussen huisnummer 24 en de Bakkersweg);


16 juli en 6, 13 en 20 augustus 2019

  • instellen geslotenverklaring op de Van den Berglaan (tussen Bunckmanplein en Koninginnelaan);
  • instellen parkeerverbod aan de zuidzijde van de Koninginnelaan (tussen de Hoofdstraat en de Bakkersweg) en aan de zuidzijde van de Van den Berglaan (tussen de Koninginnelaan en huisnummer 25);

dat overleg gevoerd is met de politie;
dat de betreffende wegen in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Barneveld;

Besluit

23 en 30 juli 2019

  1. door het aanbrengen van afzethekken en het plaatsen van bebording C01 van het RVV 1990 een geslotenverklaring instellen voor de Koninginnelaan (tussen Hoofdstraat en huisnummer 26) en de Van den Berglaan (tussen huisnummer 22 en Bunckmanplein);
  2. door het aanbrengen van bebording E01 van het RVV 1990 een parkeerverbod instellen aan de zuidzijde van de Koninginnelaan (tussen huisnummer 24 en de Bakkersweg);


6 juli en 6, 13 en 20 augustus 2019

  1. door het aanbrengen van afzethekken en het plaatsen van bebording C01 van het RVV 1990 een geslotenverklaring instellen voor de Van den Berglaan (tussen Bunckmanplein en Koninginnelaan);
  2. door het aanbrengen van bebording E01 van het RVV 1990 een parkeerverbod instellen aan de zuidzijde van de Koninginnelaan (tussen de Hoofdstraat en de Bakkersweg) en aan de zuidzijde van de Van den Berglaan (tussen de Koninginnelaan en huisnummer 25).

Inzien en bezwaar maken

Verkeersbesluiten liggen ter inzage bij het Servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving in het gemeentehuis.
Belanghebbenden die het besluit om bepaalde redenen onjuist vinden, kunnen binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via Postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal op https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bezwaar-maken-tegen-een-besluit/

Hiervoor heeft u wel uw DigiD of eHerkenning nodig. Belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Arnhem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Dit verzoek kan in tweevoud gericht worden aan: Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het verzoek om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl. Kijk op genoemde website voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

AH Bonus

Meer informatie | Alles van Voorthuizen | Agenda evenementen Voorthuizen

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

Allesvan Voorthuizen
Adresgegevens
Rijksweg 59
3781LT Voorthuizen
Telefoon
T 31653739080


Badabounce Streetdance
Van Top tot Teen
Meubelspuiterij Hofmeijer
Albert Heijn Voorthuizen
Auto Versteeg Buurman B.V. Voorthuizen
Camping Vrede Oord voorthuizen