Alles van Voorthuizen
Bekijk de agenda

Gemeenteberichten Voorthuizen week 47

Gemeenteberichten Voorthuizen week 47
Voorthuizen Geplaatst 25 november 2019

Gemeenteberichten voor Voorthuizen week 47 - 23 november 2019

Gemeenteberichten Voorthuizen

Coördinatieregeling Lankerenseweg 8

Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat voor het project Lankerenseweg 8 met toepassing van de coördinatieregeling uit de Wro, de volgende samenhangende besluiten zijn genomen: het vaststellen van de wijziging Lankerenseweg V (besluit burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2019, nummer 191). en het verlenen van de omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen' (collegebesluit d.d. 14 november 2019). Deze besluiten voorzien in het realiseren van een extra woning op het perceel Lankerenseweg 8 in Voorthuizen in het kader van functieverandering.

Ter inzage

De besluiten liggen met ingang van 15 november tot en met 27 december 2019 ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving (Raadhuisplein 2).
U vindt de officiële bekendmaking via https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bekendmakingen/.
Daarnaast is het plan in te zien op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0203.1538-0002
De bronbestanden van het plan zijn beschikbaar via: http://gis.barneveld.nl/plannen/NL.IMRO.0203.1538-/NL.IMRO.0203.1538-0002
(Mochten bovenstaande links niet werken, wilt u het dan melden bij rodigitaal@barneveld.nl)?

Beroep

Op grond van artikel 8.3 van de Wro worden de wijziging en de omgevingsvergunning voor de mogelijkheid van beroep als één besluit gezien. De termijn voor het instellen van beroep bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd. Een belanghebbende kan volstaan met het indienen van één beroep tegen een of meer van de gecoördineerde besluiten.

Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren brachten, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). U kunt ook beroep instellen indien u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was een zienswijze naar voren te brengen. In het beroepschrift moet u gemotiveerd aangeven waarom u het niet eens bent met de beslissingen, en, indien van toepassing, waarom u destijds geen zienswijze naar voren heeft kunnen brengen.

Ook kan tijdens deze periode een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de genoemde Afdeling bestuursrechtspraak. Anders treden de besluiten in werking één dag na afloop van de beroepstermijn.

De Raad van State stuurt u bericht over het griffierecht dat u moet betalen voor het behandelen van uw beroepschrift en eventueel uw verzoek om voorlopige voorziening.
===============================================================

Kennisgeving bestemmingsplannen

KennisgevingOvereenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van het feit dat zij onderstaande bestemmingsplannen voorbereiden.

Op grond van artikel 1.3.1, tweede lid van het Bro wordt hier gemeld dat er op dit moment geen stukken ter inzage liggen en dat er over deze plannen in dit stadium geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen. Op dit moment worden ook nog geen onafhankelijke instanties in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.
U vindt de officiële bekendmaking via https://zoek.officielebekendmakingen.nl of ga via www.barneveld.nl naar de bekendmakingen (in de rubriek ‘Over Barneveld').
Voor vragen kunt u contact opnemen met het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving via telefoonnummer (0342) 495 335.

Het betreft de volgende plannen:

Baron van Nagellstraat X

Het perceel Baron van Nagellstraat 92 in Voorthuizen. Het is de bedoeling om het realiseren van 10 appartementen en 5 bedrijfsruimten mogelijk te maken.

Schoonengweg III, partiële herziening Buitengebied 2012

Het perceel Schoonengweg 8 in Voorthuizen. Het is de bedoeling om het realiseren van 4 woningen mogelijk te maken in het kader van functieverandering.
===============================================================

60 km zone westelijk buitengebied Voorthuizen

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld;

Gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna : RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna:BABW).

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende:

 • Dat de De Kelis, Den Akker, Lankerenseweg, Appelseweg, Overhorsterweg en de Bijschoterweg zijn gelegen buiten de bebouwde kom van de gemeente Barneveld;
 • Dat de bovengenoemde wegen (met uitzondering van De Kelis en de Lankerenseweg) in beheer zijn bij de gemeente Barneveld;
 • Dat de bovengenoemde wegen zijn zoals bedoeld in artikel 18 lid 1 onder d van de WVW 1994;
 • Dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld
 • bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde wegen;
 • Dat De Kelis en de Lankerenseweg niet in beheer zijn bij gemeente Barneveld, maar wel openbaar toegankelijk zijn;
 • Dat in het kader van artikel 23 van het BABW met de eigenaren van deze wegen zijn afgestemd;
 • Dat de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders van Barneveld in het mandaat en volmachtregister van 1 juni 2017 is gemandateerd aan het afdelingshoofd Vastgoed & Infrastructuur;
 • Dat in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) van de gemeente Barneveld maatregelen zijn opgenomen om de bereikbaarheid en veiligheid van de wegen in de gemeente Barneveld te verbeteren;
 • Dat in augustus 2019 de Voortse Ring (westelijke gedeelte van de rondweg om Voorthuizen) is gerealiseerd;
 • Dat de Voortse Ring is ingericht met een maximumsnelheid 80 km/uur en daarmee een belangrijke ontsluitende functie heeft voor verkeer vanuit- en naar onder andere Putten en Voorthuizen;
 • Dat de Voortse Ring daarmee bijdraagt aan het beperken van het doorgaande verkeer door Voorthuizen en het westelijke buitengebied van Voorthuizen;
 • Dat gelet op de omgeving en de inrichting van de wegen het westelijk buitengebied een hoofdzakelijk verblijfskarakter heeft;
 • Dat in het GVVP maatregelenpakket van 2019 een maatregel is opgenomen om het westelijke buitengebied van Voorthuizen in te richten tot 60 km zone;
 • Dat in het kader van de realisatie van de rondweg om Voorthuizen een aantal wegen in Voorthuizen qua ligging zijn gewijzigd;
 • Dat het vanwege bovengenoemde ontwikkelingen wenselijk is om aansluitend op het openstellen van de Voortse Ring een 60 km zone in te stellen op de wegen in het westelijke buitengebied van Voorthuizen;
 • Dat in de huidige situatie de aansluitende wegen van de gemeente Nijkerk (Kruishaarseweg, Akkerweg, Schoenlapperweg) op het beoogde 60 km gebied al zijn ingericht als 60 km zone;
 • Dat gelet op artikel 25 van het BABW overleg heeft plaatsgevonden met de gemeente Nijkerk betreft het uitbreiden van de 60 km zone op de aansluitende wegen die op grondgebied van de gemeente Barneveld;
 • Dat aanvullend op het instellen van de 60 km zone wordt voorgesteld om op het kruispunt Kruishaarseweg - Overhorsterweg de voorrangssituatie op te heffen zodat er sprake is van een gelijkwaardig kruispunt;
 • Dat dit aansluit bij een 60 km/uur inrichting en de voorrangsregeling op de overige wegen in het westelijk buitengebied van Voorthuizen;
 • Dat voorafgaand aan het publiceren van dit verkeersbesluit overleg heeft plaatsgevonden met Plaatselijk Belang Voorthuizen en dat overige bewoners in het buitengebied van Voorthuizen door middel van een informatiebrief op de hoogte zijn gesteld over deze maatregel;
 • Dat het door bewoners van De Kelis wenselijk wordt gevonden om De Kelis buiten de 60 km zone te houden (conform de huidige situatie);'
 • Dat het gelet op bovenstaande argumenten wenselijk is om het westelijk buitengebied van Voorthuizen in te richten tot 60 km zone;
 • Dat de hiervoor benoemde verkeersmaatregel uitgevoerd kan worden door middel van het plaatsen van het verkeersbord model A1 (begin en einde zone 60) van bijlage 1 van het RVV 1990;
 • Dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het plaatsen van de verkeersborden model A1 en A2 (begin en einde zone 60) van bijlage 1 van het RVV 1990 een verkeersbesluit is vereist;
 • Dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 het instellen van een 60 km zone strekt tot het verzekeren van de veiligheid van de weg;
 • Dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemandateerde van de politie (C. van Triest), eenheid Oost Nederland;
 • Dat de politie een positief advies heeft afgegeven voor het nemen van dit besluit.

Besluit

Door middel van het plaatsen van de borden model A1 en A2 van bijlage 1 van het RVV 1990 een 60 km zone in te stellen op de hieronder genoemde wegen:

 1. Den Akker;
 2. Lankerenseweg;
 3. Appelseweg;
 4. Overhorsterweg;
 5. Bijschoterweg;

Bezwaarclausule

Het verkeersbesluit ligt gedurende 6 weken, vanaf 7 november t/m 19 december 2019 ter inzage bij de Balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving. Belanghebbenden die het niet eens zijn met een verkeersbesluit kunnen binnen zes weken na datum van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Barneveld, Postbus 63, 3770 AB, Barneveld.

U dient te vermelden tegen welk besluit u bezwaar maakt. Belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend, kunnen tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dit vereist. Dit verzoek dient gericht te worden aan de rechtbank Arnhem, Sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

===============================================================

Provincie Gelderland Wet bodembescherming locatie Tolnegenweg 65 Voorthuizen

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben een melding "Wijziging Saneringsplan" ontvangen. Zij moeten binnen twee weken aangeven of de wijziging binnen het huidige saneringsplan mag worden uitgevoerd.

Reageren

Tot twee weken na deze publicatie kunnen belanghebbenden reacties sturen naar post@gelderland.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer 2012-002176.

Wilt u meer weten?

Bel het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99.

test

Meer informatie | Alles van Voorthuizen | Agenda evenementen Voorthuizen

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

Allesvan Voorthuizen
Adresgegevens
Rijksweg 59
3781LT Voorthuizen
Telefoon
T 31653739080


Visspeciaalzaak De Parel Voorthuizen
Dorpsvisie Voorthuizen
Hubo XL - Voorthuizen
Alex van den Brom containerverhuur
Badabounce Streetdance
Albert Heijn Voorthuizen